ကား တစ္စီးကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ ် အႏၱရယ္ ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ ရာ၌ ဘရိတ္ စနစ္ဟာ တာယာ ေတြကို ရပ္ တန့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္သည္။

ယေန့ခတ္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားဟာ ၄င္းတို့ကားမ ်ား၌ ဘရိတ္စနစ္ေကာင္းမြန္ရန္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ယခုကားအမ ်ားစု၌ ဘရိတ္စနစ္တြင္အခ ်က္ျပစနစ္ သေကၤတမ ်ားပါရွိလာေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳ ခ ်ိန္ သက္တမ္းကိုသိရွိႏိုင္သည္။

Automan ၌ေရာင္းခ ်ေပးေသာ ဘရိတ္ရွဴးမ ်ားမွာ ျမင့္မားေသာ အပူခ ်ိန္ခံႏိုင္ျခင္း ၊ ရွင္းလင္းတိက ်စြာမိျခင္း၊ Brake Disk သက္တမ္းကိုၾကာရွည္စြာ ခံႏိုင္ေသာ ဘရိတ္ရွဴးမ ်ားၿဖစ္ပါသည္။ Automan အလုပ္ရုံမ ်ား၌ ဘရိတ္စနစ္ကို ကၽြမ္းက ်င္စက္ျပင္မ်ားႏွင့္ Brake စနစ္မ ်ားကို စစ္ေဆးေပးလ ်က္ရွိသည္။