Services

3D အလိုင္းမင္းခ ်ိန္ၿခင္း

3D Wheel Alignment အကယ္၍ သင့္ကားတာ ယာမ ်ားကာင္း မြန္စြာခ ်ိန္ ညွိထားၿခင္း မ ရွိ ပါ က တာယာပြန္း စားမႈမ်ား ၿဖစ္ပၚလာ နိုင္ပါသည္။ ထိုသို့ၿဖစ္ ေပၚလာသည္ မ ်ားကို ပူပန္ေနမည့္အစား ကၽြႏ္ုပ္တို့အား သင္၏ျပသာနာ 3D Wheel Alignment အသံုးျပဳ ရန္ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ ်က္(၅)ခ ်က္ ရွိပါသည္။

- လ ်င္ျမန္လြယ္ကူျပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ေစ ်းနွုန္းသင့္တင့္ျခင္း

- သင့္ကားတစ္ခုလံုးအား ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳရန္ လြယ္ကူသြားျခင္း

- မလိုအပ္ပဲ တာယာပြန္းစားမႈ ျဖစ္ျခင္းကို သိသိသာသာ ေလ ်ာ့နည္းလာေစျခင္း

- စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္စရာေကာင္းေသာ စတီယာရင္ တုန္ခါမႈ မရွိေတာ့ျခင္း

- ဆီစားႏႈန္းအထူးသက္သာလာျခင္း

ထိုသို့ၿပဳ လုပ္ရန္မွာ လြယ္ကူရုိးရွင္းျပီး သင္၏ အခ ်ိန္မတိုင္မွီ ျဖစ္ေပၚေသာ တာယာပြန္းစား မႈကိုလဲ ေရွာင္ရွားႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။ လြယ္ကူျမန္ဆန္ မႈလိုအပ္သည့္ ထိန္းညွိမႈမ ်ား မျပဳလုပ္မီ ကၽြႏု္ပ္တိ့ု၏ 3D 4 Wheel Alignment စက္ျဖင့္ သင့္ကား ထုတ္လုပ္သူမွ သတ္မွတ္ထားေသာ လိုအပ္ခ ်က္မ ်ား အတိုင္းတိုင္းကာ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပး နိုင္ပါသည္။ ထိုသို့ၿပဳ လုပ္ၿခင္းသည္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ၊ ေငြေၾကးကုန္က ်မႈ မ ်ားစြာ မရွိေသာ္လည္း အက ်ိဴ း ေက ်းဇူးမ ်ားစြာ ရရွိေစပါသည္။ ပထမဦးစြာ ထိန္းညွိျခင္း မျပဳလုပ္မီ တာယာ(၄) လံုး၏မျပဳ ၿပင္မီႏွင့္ ျပဳ ၿပင္ျပီးပံုအား ပံုထုတ္ျပပါသည္။

စက္ေခ ်ာဆီလဲလွယ္ၿခင္း(အင္ဂ ်င္၀ိုင္၊ ပါ၀ါဆီ၊ ဘရိတ္ဆီ၊ Autoဆီ၊ ဂီယာ၀ိုင္၊ ကေရာင္း၀ိုင္)

အင္ဂ ်င္ဝိုင္ဟာ ကားတစ္စီးလံုး၏ အသက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ ေပးပါသည္။ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ရဲ႕ အဓိက တာဝန္ကေတာ့ အင္ဂ ်င္အတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းမ ်ားကို ပြန္းစားမႈ မရွိေစျခင္း၊ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ အတြင္းပိုင္း သန့္ရွင္းေစျခင္းႏွင့္ အင္ဂ ်င္အတြင္း ရွိပစၥည္းမ်ား တေရြ ့ေရြ ့စားျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ႏွင့္ ေလစစ္မ ်ားကို ပံုမွန္လဲေပးျခင္းအားျဖင့္ အင္ဂ ်င္သက္တမ္း ပိုမိုၾကာရွည္စြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Automan မွာေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္ အင္ဂ ်င္ဝိုင္မ်ား၊ ေလစစ္မ ်ားကို ဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ႏွစ္မ ်ိ ဳ း စလံုးအတြတ္ လဲလွယ္ တပ္ဆင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ Automan အျမန္အလုပ္ရုံမ ်ား၌ ကၽြမ္းက ်င္ ပညာရွင္မ ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ပစၥည္းျဖင့္ ဝန္ဆာင္မႈ ေပးလွ ်က္ရွိပါသည္။ Automan ၌ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုး အင္ဂ ်င္ဝိုင္မ ်ား (Shell Helix) and GS Oil Kixx ႏွင့္ Mahle Filter (Germany) မ ်ားကို သင့္တင့္မွ ်တ ေစ ် းနွုန္းမ ်ားၿဖင့္ ေရာင္းခ ် ေပးလွ ်က္ရွိသည္။

ဘရိတ္ရွဴ းၿပဳ ၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း

ကားတစ္စီးကို ယံုၾကည္စိတ္ခ ် အႏၱရယ္ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ရာ ၌ဘရိတ္စနစ္ဟာ တာယာေတြကို ရပ္တန့္ေအာင္ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္သည္။
ယေန့ခတ္ ေမာ္ေတာ္ကား ထုတ္လုပ္သူမ ်ားဟာ ၄င္းတို့ကားမ်ား၌ ဘရိတ္စနစ္ေကာင္းမြန္ရန္ အေလးအနက္ထားေဆာင္ရြတ္လာၾကသည္။ယခု ကားအမ ်ားစု၌ ဘရိတ္စနစ္တြင္ အခ ်က္ျပစနစ္ သေကၤတမ ်ား ပါရွိလာေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳ ခ ်ိန္သက္တမ္းကို သိရွိႏိုင္သည္။ Automan ၌ေရာင္းခ ်ပးေသာ ဘရိတ္ရွဴးမ ်ားမွာ ျမင့္မားေသာ အပူခ ်ိန္ခံႏိုင္ျခင္း ၊ ရွင္းလင္းတိက ် စြာမိျခင္း၊ Brake Disk သက္တမ္းကိုၾကာရွည္စြာ ခံႏိုင္ေသာ ဘရိတ္ရွဴ းမ ်ား ၿဖစ္ပါသည္။ Automan အလုပ္ရုံမ ်ား၌ဘရိတ္စနစ္ကို ကၽြမ္းက ်င္စက္ျပင္မ်ားႏွင့္ Brake စနစ္မ ်ားကို စစ္ေဆးေပးလ ်က္ရွိသည္။

ကားေ၇ေဆးၿခင္း၊ အရည္အေသြး ၿမင့္မားေကာင္းမြန္ေသာ ဥေရာပထုတ္ပစၥည္းမ ်ား ၿဖင့္စက္ေပၚလစ္တင္ၿခင္း

ကားမ ်ား ကိုေရေဆးၿခင္း နွင့္ ေပၚလစ္တင္ၿခင္း တို့ကို Poland made ၿဖစ္ေသာ (K-2) ၿဖင့္ Automan ၌ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

တာယာၿပဳဳ ၿပင္လဲလွယ္ၿခင္း

ကားတစ္စီးမွာ တာယာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတည္းသာ လမ္းႏွင့္ထိေတြ႔ေနေသာ အရာျဖစ္ပါသည္။ ကားေမာင္းႏွင္ရာ ၌လံုျခံဳစိတ္ခ ်မႈ ရွိေစရန္ တာယာဟာအဓိက ေနရာကပါဝင္ပါသည္။
နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားပါက တာယာမ ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ Automan အလုပ္ရုံမ ်ားမွ ကမာၻေပၚ ၌အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးႏွင့္ နာမည္ အၾကီးဆံုး တာယာအမ ်ိဳ းအစားမ ်ားကို ေရာင္းခ ်ေပး လ ်က္ရွိပါသည္။ Automan မွ Continental, Yokohama, Maxxis အစရွိသျဖင့္ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးတာယာမ ်ားကို အကၽြမ္းက ်င္ဆံုး စက္ဆရာမ ်ား ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ပစၥည္းမ ်ားၿဖင့္ တာယာမ ်ားကိုသက္တမ္း ကုန္သည္အထိ ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး လ်က္ရွိပါသည္။

Spark Plug လဲလွယ္ၿခင္း

BG Cleaning Service:BG Fuel Injection Systemသည္ Fuel Injection အတြင္းရွိေသာ ေက ်ာက္ခဲ ကဲ့သို့ မာေက ်ာေသာ ကာဗြန္ အစိုင္အခဲ မ ်ားကို ဖယ္ရွား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

၄င္းသည္ Injector Spary ႏွင့္ ေရ၊ ေလ အခ ်ိဳ းကို ညီမွ ်ေစျပီး အေျခခံအားျဖင့္ ဆီစားသက္သာ ေစပါသည္။ ယခုေခတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ်ား အေနျဖင့္ ဓါတ္ဆီတိုက္ရုိတ္ ထိုးသြင္းမႈႏွင့္ Fuel injectors, intake values & ports မ ်ားအတြင္း အနည္ထိုင္မႈမ ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ပါသည္။

မ ်ားေသာအားျဖင့္ ဓါတ္ဆီေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ၄င္းအၾကြင္း အက ်န္မ ်ားသည္ ကားေမာင္းႏွင္ရာတြင္ တံု့ဆိုင္းတံု့ဆိုင္း ၿဖစ္ျခင္း၊ ဆီေကာင္းစြာ မစီးျခင္း၊ ဟန္ခ ်က္မညီျခင္း၊ စက္ေကာင္းစြာ မႏႈိးျခင္း၊ ဆီစားၿခင္းႏွင့္ ကား၏ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအား ထက္လ ်ာ ့က ် ေစျခင္းစသည့္ ၿပသာနာမ ်ား ကိုၾကံဳေတြ့ ရႏိုင္ပါသည္။

ဘတၳရီၿပဳ ၿပင္လဲလွယ္ၿခင္း

ကားတစ္စီးလံုးရဲ့ လွ ်ပ္စစ္စနစ္မွာ ဘက္ထရီဟာ အဓိကက ်ပါတယ္။ ဘက္ထရီရဲ့ အဓိက ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အင္ဂ ်င္ လည္ပတ္ရာမွာ ၌လွ ်ပ္စစ္ စီးဆင္းမႈကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ခန္ ့ခြဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကားအသံုးျပဳ သူမ ်ားဟာ ၄င္းတို့ကားရဲ့ ဘက္ထရီ အသံုးျပဳထားမႈကို စစ္ေဆးေပး သင့္ပါသည္။ Automanအလုပ္ရုံမ ်ား၌ အရည္အေသြးျမင့္ ဘက္ထရီမ ်ားကို ကၽြမ္းက ်င္ေသာ ပညာရွင္မ ်ားနွင့္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဘက္ထရီမ ်ား၏ လွ ်ပ္စစ္စီးဆင္း မႈႏွင့္ အက္စစ္မ ်ားကို စစ္ေဆးေပး ၿခင္းျဖင့္ ေဖာက္သည္မ ်ား၏ ကားမ ်ားကို သက္တမ္းရွည္စြာ အသံုးျပဳ နိုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ေပး ေနပါသည္။ Automan အရည္အေသြးျမင့္ ဘက္ထရီမ ်ားကို အာမခံ အျပည့္အဝ ေပး၍ ေရာင္းခ ်ေပးပါသည္။

ကားေအာက္ပိုင္းၾက့ံခိုင္ေရး စစ္ေဆးၿပဳၿပင္ေပးၿခင္း

လမ္းအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ကားတစ္စီး ေမာင္းႏွင္ရာတြင္ေရွာ့ဘားဟာ ၾကားခံတစ္ခု အေနနဲ့ကားကိုတုန္ခါျခင္း၊ လႈပ္ရမ္းျခင္း မရွိေအာင္ကူညီေပးပါသည္။ ကားေရြ႕လ ်ားရာတြင္ ကား၏ အေလးခ ်ိန္ ႏွင့္တာယာမ ်ားလမ္းႏွင့္ အစဥ္ထိေတြ႕ရန္ေရွာ့ဘားမ ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြး ေကာင္းတဲ့ေရွာ ့ဘားေတြက ပြတ္တိုက္မႈ ပြန္းစားမႈ နဲ ့ ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္မ ်ားအား ပံုမွန္စစ္ေဆး ၿခင္းအားျဖင့္ကား သက္တမ္းကို ၾကာရွည္ေစျပီး ေအာက္ပိုင္းစနစ္ ပ ်က္စီးမႈနဲ႔ မလိုလားအပ္ေသာ အပိုကုန္က ်မႈမ ်ားကို သက္သာ ေစမည္ျဖစ္သည္။ Automan မွာေတာ့ေရွာ့ဘားမ ်ား စစ္ေဆးျခင္း၊ ေအာက္ပိုင္းစနစ္ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ အၾကံဥာဏ္မ ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေဖာက္သည္မ ်ား၏ ေငြကုန္ေၾကးက ်သက္သာေစျပီး ကားမ ်ားသက္တမ္းလည္း ၾကာရွည္ေစမည္ျဖစ္သည္။

ကားေလေအးေပးစက္ၿပဳဳဳဳ ၿပင္ၿခင္း

ကားအဲယားကြန္းစနစ္ဟာလည္း ကားတစ္စီးမွာ အေရးၾကီးေသာေနရာမွပါဝင္ျပီး မစစ္ေဆးပဲ မေနသင့္ပါ။ လူတစ္ခ ်ိဳ ့ဟာ ကားအဲယားကြန္းမေအးမွ စစ္ေဆးသင့္တယ္လို့ယံုၾကည္ၾကပါသည္။ အဲလိုယံုၾကည္မႈဟာ မွားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြကုန္ေၾကးက ် ပိုမ ်ား နိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဲယားကြန္းစနစ္ကို ပံုမွန္္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ သက္တမ္းရွည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ Automan မွာေတာ့ အဲယားကြန္းစနစ္အား Air Solver MF 260 အဲယားကြန္းစနစ္ စီမံခန္ ့ခြဲေပးေသာ စက္ျဖင့္ စစ္ေဆးေပးပါသည္။ အဲဒီစက္ဟာ အဲယားကြန္းစနစ္၏ ျပႆသ.နာမ်ားကိုရွာေဖြျခင္း၊ ေလထုကိုသန့္ရွင္းေစျခင္းျဖင့္ စနစ္ထဲမွာ ေရခိုးေရေငြ ့ မရွိေအာင္ေဆာင္ရြတ္ေပးပါသည္။ အဲဒီစနစ္ဟာ အဲယားကြန္း ေအးျမေစျခင္းႏွင့္ Compressor ဆီလဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ကူညီေပးသည္။ Automan မွာ Compressor အမ ်ိဳ းမ ်ိဳ းကို မည္သည့္ကား အမ ်ိဳ းအစား ကိုမဆို ျပန္လည္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ျပဳ ၿပင္ေပးျခင္း သန့္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေပးျခင္း အဲယားကြန္း ပိုက္မ ်ား ယိုစိမ့္မႈရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးေပးျခင္း အစရွိသျဖင့္ အဲယားကြန္းစနစ္ျဖင့္ တစ္ခုလံုးကို ကၽြမ္းက ်င္စက္ဆရာ မ ်ားနွင့္ စိတ္တိုင္းက ်ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလွ ်က္ရွိသည္။