လမ္းအေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး ကားတစ္စီးေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေရွာ့ဘားဟာ ၾကားခံတစ္ခုအေနနဲ့ ကားကို တုန္ခါ ျခင္း၊လႈပ္ရမ္းျခင္း မရွိေအာင္ကူညီေပးပါသည္။ ကားေရြ႕လ ်ား ရာတြင္ကား၏ အေလးခ ်ိန္နွင့္ တာယာမ ်ားလမ္းႏွင့္ အစဥ္ထိေတြ႕ရန္ေရွာ့ဘားမ ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးေကာင္း တဲ့ေရွာ့ဘားေတြက ပြတ္တိုက္မႈ ပြန္းစားမႈ နဲ႔ ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္မ ်ားအား ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ကား သက္တမ္းကိုၾကာရွည္ေစျပီး ေအာက္ပိုင္းစနစ္ပ ်က္စီးမႈနဲ႔ မလိုလားအပ္ေသာ အပိုကုန္က ်မႈမ်ားကို သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။

Automan မွာေတာ့ ေရွာ့ဘားမ ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ ေအာက္ပိုင္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အၾကံဥာဏ္မ ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေဖာက္သည္မ ်ား၏ ေငြကုန္ေၾကးက ်သက္သာေစျပီး ကားမ ်ားသက္တမ္း လည္းၾကာရွည္ေစမည္ျဖစ္သည္။