ဒီဇုိင္းဆန္ဆန္းေမႊးရနံ ့ေ၀ဆာ VIVA Freshener

K2 VIVA Car Freshenerw ကို Vanilla ႏွင့္ လတ္ဆက္ေသာ Lemon တို့ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားရုံသာမက စိတ္ကို လန္းဆန္းေစရန္ႏွင့္ ခြန္အားမ ်ားၿဖစ္ထြန္းရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး Viva Men သဘာ၀ ပန္းရနံ ့တို့ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Viva Love အမည္မ ်ားၿဖင့္ အမ ်ိဳ းအစားစံုလင္စြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ မိမိႏွစ္သက္ရာ ရနံ ့တို ့ကို ေရြးခ ်ယ္၀ယ္ယူနိုင္ပါသည္။ ဘူး၏ ထုတ္ပိုးမႈ ပံုစံသည္အရည္မ ်ား အလြယ္တကူ မဖိတ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ရနံ ့ကိုလည္း သင့္တင့္မွ ်တစြာ ထြက္ရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးထားပါသည္။