စြဲမက္ဖြယ္ ရနံ ့မ ်ားနွင့္ Cosmo

Cosmo Air Freshener ကို ေရေမႊးဗူးပံုစံျဖင့္ စနစ္တက်ေသသပ္စြာ ထုတ္လုပ္ထားျပီး သဘာ၀ Aroma ရနံ့တို့ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင္း အနံ ့ဆိုးမ ်ားကို အလြယ္တကူူ စုပ္ယူနိုင္၍ ကားအႀကီးပိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္ Aroma ေမႊးရနံ့ကို ၾကာရွည္စြာ ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
New Car, Lemon, Ocean, Vanilla စသည့္ ရနံ ့ (၄)မ ်ိဳ းရရွိနိုင္ပါသည္။