ေတာက္ပမႈႏွင့္ သန္ ့ရွင္းမႈအတြက္ Express Plus

Express Plus သည္ ကားေရေဆးရာတြင္ အသံုးျပဳေသာ Shampoo ျဖစ္ၿပီး သတၱ၀ါမ ်ား၏ အညစ္အေၾကးမ်ားႏွင့္ တျခားေသာ ဖုန္မႈန္ ့၊ အညစ္အေၾကးမ ်ားကို ေဆးေၾကာရာတြင္ လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားေပးနိင္ပါသည္။ ဘရာဇီးနိုင္ငံရွိ Plam Tree မွရရွိေသာ သဘာ၀ Carnuba ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ Express Plus ျဖင့္ ေဆးေၾကာၿပီးလွ ်င္ ကားသည္ ေတာက္ေျပာင္စင္ၾကယ္ ေနမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကားေဆးအမ ်ိဳ းအစား မ ်ိဳ းစံုအတြက္ အသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။