ၾကာရွည္အသံုးခံၿပီး ရနံ ့သင္းသင္း အရသာ MAXIMA (Gel Car Freshener)

MAXIMA Air Freshener ကို Gel ျဖင္ ့ထုတ္လုပ္ထားၿပီး အေပၚမွအဖံုးျဖင့္ ကာရံထားသည္။ အထူးသျဖင့္ အခ ်ိန္ၾကာရွည္စြာ မည္သည့္အတြင္းပိုင္း ေနရာမဆို Aroma ေမႊးရနံ ့ကို ရရွိနိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဇိမ္ခံကားမ ်ား၊ အိမ္ႏွင့္ရံုးမ ်ားတြင္ လြယ္ကူစြာထားၿပီး အသုံးျပဳနိင္ေသာေၾကာင့္ မ ်ားစြာ အဆင္ေျပပါသည္။
New Car, Lemon, Oceam, Vanilla စေသာရနံ ့(၄)မ ်ိဳ းရရွိနိုင္ပါသည္။