လွ ်င္ျမန္စြာ ေျခာက္ေသြ ့ေစေသာ Spid Wax

ကားေရမေဆးခင္ Spid Wax ျဖင့္ႀကိဳတင္ ေဆးေၾကာထားပါက ေရျဖင့္ ေဆးေၾကာခ ်ိန္တြင္ ေရစက္မ ်ားသည္ အလိုအေလ ်ာက္ ေရစက္ငယ္မ ်ား အျဖစ္ျဖစ္ေပၚၿပီး အလြယ္တကူ စီးက ်ၿပီး ကားကိုလ ်င္ျမန္စြာ ေၿခာက္သြ႕နိုင္ပါသည္။ ထို့အျပင္ Spid Wax ကို အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ မိမိကား၏ မူလအေရာင္ကို ၾကာရွည္စြာ ထိန္သိမ္းထား နိင္ပါသည္။ Spid Wax အရည္ကို ေၿခာက္ေသြ့ေသာ ကား Body ေပၚတြင္ အသံုးျပဳ ရမည္ျဖစ္ၿပီး ေဆးအမ ်ိဳ းမ ်ိဳဳ းအတြက္ အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။ Spid Wax သည္ ျပင္ပမွ ၿဖစ္ေပၚနိင္ေသာ ပ ်က္စီးမႈမ ်ား ေလ ်ာ.က ်ေအာင္ လုပ္ေပးနိုင္ေသာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ မႈ ့ေပးသည့္ အလႊာတစ္ခု ၿဖစ္ပါသည္။