စြဲမက္ဖြယ္ ရနံ ့မ ်ားနွင့္ MISSTY

MISSTY Air Freshener ကို ေရေမႊးဗူးပံုစံျဖင့္ စနစ္တက ် ေသသပ္စြာ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး သဘာ၀ Aroma ရနံ ့တို ့ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿခင္းေၾကာင့္ အနံ ့ဆိုးမ ်ားကို အလြယ္တကူ စုပ္ယူၿပီး ကားအတြင္းပိုင္းတစ္ခုလံုးတြင္ Aroma ေမႊးရနံ ့ကို ၾကာရွည္စြာ ရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။
Lemon, Fahren, Vanilla, Strawberry စသည့္ ရနံ ့ (၄)မ ်ိဳ းရရွိ နုိင္ပါသည္။