ေမႊးရနံ ့ စုံလင္ၿပီးၾကာရွည္ခံေသာ Caro (Air Freshener)

Caro Air Freshener ကို စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေမႊးရနံ ့ၿဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး သင္းပ်ံ႕ေသာ ေမႊးပ်ံ႕မႈကို အခ်ိန္ၾကာရွည္ ရရွိနိင္ပါသည္။ ပုလင္းငယ္ေလးမ်ားျဖင့္ ထုပ္ပိုးထားၿပီး အဖုံးကို သစ္သားစို႔ျဖင္႔ပိတ္ထားသည္။
Fahren, Vanilla, Lemon, Ocean, Strawberry, Green apple, Green Tea, Arctic စေသာရနံ႔ (၈)မ်ိဳးရရွိနိင္ပါသည္။