Kixx Dynamic CF-4/SG 15W40/20W50

ျမင့္မားေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ရွိသည့္ API CF-4 Standard ျဖင့္ဒီဇယ္အင္ဂ ်င္မ ်ိဳ းစံုအတြက္ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ သံုးစြဲမႈမွ လိုအပ္ခ ်က္မရွိေစရန္ အထူး ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ ထို ့အတူ ယာဥ္မ ်ားသာမက စက္ေလွသေဘၤာမ ်ားတြင္ စက္အတြင္းပိုင္းရွိေခ ်းမ ်ားကို ခၽြတ္ေပးႏိုင္ျခင္း၊ အင္ဂ ်င္စက္ အတြင္းပိုင္းကိုလည္း အၿမဲသန္ ့ရွင္းေစျခင္း၊ အင္ဂ ်င္ သက္တမ္းရွည္ေစၿပီး ဆီစားသက္သာေစ၍ ရာသီမေရြးစက္ႏႈိးရ လြယ္ကူေစပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈ 1,6,25,200 Litre