Kixx D1 API CI4/SL 15W40

ဒီဇယ္အင္ဂ ်င္အရြယ္အစားႏွင့္ အမ ်ိဳ းစံုအတြက္ လိုအပ္ေသာ API CI-4/SL, ACEA E7 စြမ္းေဆာင္ရည္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ မည္သည့္ အေျခအေန၊ ရာသီဥတုတြင္မဆို အသံုးျပဳ နိုင္ေသာ ထိပ္တန္း အရည္အေသြး ႏွင့္ အျမင့္မားဆံုး ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္သည့္ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈ 1,6,25,200 Litre