Kixx Scooter API SN/CF 5W40/10W40

ေနာက္ဆံုးေပၚလိုအပ္ခ ်က္ျဖစ္သည့္ API SN စံခ ်ိန္စံညႊန္းႏွင့္အညီ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ Synthetic နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဆိုင္ကယ္သံုးအင္ဂ ်င္ဝိုင္ျဖစ္ပါသည္။ ေလာင္စာကုန္က ်မႈ ေလွ ်ာ ့နည္းေစျခင္း၊ ပြတ္တိုက္မႈေလွ ်ာ ့နည္းေစျခင္း၊ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ လဲလွယ္ရမႈ အခ  ်ိန္ရွည္ေစျခင္း၊ စသည့္အခ ်က္မ ်ားတြင္ အားသာခ ်က္မ ်ားစြာရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးေပၚ Autogear ဆိုင္ကယ္မ ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ ်ာ္ပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈ   1 Litre