New Golden Pearl NLGI NO.3

ပြန္းစားမႈ ေလ ်ာ့နည္းေအာင္ ကာကြယ္ေပးေသာ ဂုဏ္သတၱိမ ်ား၊ ႏူးညံ့ေခ ်ာေမြ ့ေစးပ ် စ္ေသာ ေရႊဝါေရာင္ အမဲဆီအား၊ စက္ရံုမ ်ားနွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ်ားတြင္ အဆင့္ျမင့္ သံုးစြဲႏိုင္ရန္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈ 0.5 Kg, 3 Kg, 15 Kg