ၾကည္လင္သန္ ့ရွင္းေစေသာ (Glass Cleaner) Nuta

Nuta ျဖင့္ ဖုန္မႈန္ ့မ ်ား နွင့္ နီကိုဒင္း ဓာတ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေသာ အညစ္အေၾကး မ ်ားကို ေျပာင္ေခ ်ာေသာ မ ်က္ႏွာျပင္မ ်ားမွ လြယ္ကူစြာ သန္ ့စင္ေစ နိုင္ပါသည္။ Nuta ကို ကားမွန္မ ်ား၊ ကား Body မ ်ား၊ ပလပ္စတစ္မ ်ား၊ ခရိုနီမီယမ္ပလိတ္ မ ်က္ႏွာျပင္မ ်ား၊ စတိန္းလက္စတီး မ ်ားနွင့္ ဗီနိုင္းမ ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ ်ား ေဆးေၾကာရာတြင္ အသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။