ေတာက္ပၿပီး ေရရွည္ခိုင္ခံ ့ေစသည့္ Felix (Car Wheel Cleaner)

Felix သည္ ကားဘီး၀န္ရိုးႏွင့္ ဘီအဖံုးရွိ အညစ္အေၾကးမ ်ား ေဆးေၾကာရာတြင္ မ ်ားစြာ အက ်ိဳ းသက္ ေရာက္မႈၿဖစ္ ေစသည္။ အထူးသျဖင့္ Felix ျဖင့္ အလူမီနီယံ ၀န္ရိုးမ ်ားကို ေဆးေၾကာရာတြင္ တိုက္စားျခင္နွင့္ ယိုယြင္းပ ်က္စီး ၿခင္းတို့ကို သက္သာေစ နိုင္ိပါသည္။