ညစ္ေပေျခာက္ေသြ ့အက္ကြဲျခင္းႏွင့္မႈိစြဲျခင္းတို့ကိုကာကြယ္ရန္ Letan

Letan က leather မ ်ားၿဖင့္ ၿပဳလုပ္ထားေသာ ပစၥည္းမ ်ား သန္ ့ရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။ Leather မ ်ားတြင္စြန္းထင္းျခင္း၊ ညစ္ေပျခင္းမ ်ား၊ မႈိစြဲျခင္းမ ်ားကို Letan ကိုအသံုးျပဳျပီး လြယ္ကူစြာ သန္ ့ရွင္းေစျပီး Leather မ ်ား ေၿခာက္ေသြ ့ၿခင္းႏွင့္ အက္ေၾကာင္းမ ်ား ၿဖစ္ေပၚေစ ၿခင္းကိုလဲ ကာကြယ္ႏိုင္ပါသည္။ Letan ကိုအသံုးျပဳထား ၿခင္းေၾကာင့္ အညစ္အေၾကးမ ်ား နွင့္စိုထိုင္းမႈမ ်ားကို လြယ္ကူစြာ ခုခံႏိုင္ပါသည္။ (Leather ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ အိတ္မ ်ား၊၊ ပရိေဘာဂမ ်ား၊၊ ကုတ္အတို၊ အရွည္မ ်ား နွင့္ကားကူရွင္ မ ်ားတြင္ အသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။