ဆီစားႏႈန္းသက္သာျပီး အင္ဂ ်င္သက္တမ္းၾကာရွည္စြာ အသံုးျပဳ နိုင္ေသာ K2 Diesel Concentrated

K2 Diesel Concentrated အရည္ကို Diesel အရည္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ျပီး အသံုးျပဳပါက Injector ၏အညစ္အေၾကးမ ်ားကို သန္ ့ရွင္းေစျပီး ဆီစားႏႈန္း သက္သာျခင္း၊ အမဲေရာင္ မီးခိုးမ ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ေလ ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ အင္ဂ ်င္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ပိုမိုေကာင္း မြန္ေစျပီး သက္တမ္းၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ ၿဖစ္ပါသည္။ K2 Diesel Concentrated အရည္တစ္ ပုလင္းကို(၄၀) (သို႔မဟုတ္) (၈၀)လီတာ ဒီဇယ္အရည္ႏွင့္ ေရာစပ္ျပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။