ဆီစားႏႈန္းသက္သာျပီး အင္ဂ ်င္စြမ္းေဆာင္ရည္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစေသာ K2 Benzin Concentrated

K2 Benzin Concentrated အရည္ကို Octane အရည္ႏွင့္ေပါင္းစပ္ျပီး အသံုးျပဳ ပါက Injector ၏အညစ္အေၾကးမ ်ားကို သန္ ့ရွင္းေစျပီး ဆီစားႏႈန္း သက္သာရွင္း၊ အမဲေရာင္ မီးခိုးမ ်ား ထုတ္လႊတ္ျခင္းကို ေလွ ်ာ့နည္းေစျခင္းႏွင့္ အင္ဂ ်င္၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အား ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစျပီး သက္တမ္းၾကာျမင့္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ K2 Benzin Concentrated အရည္တစ္ပုလင္းကို (၄၀) လီတာ (သို ့မဟုတ္) (၈၀) လီတာဒီဇယ္ အရည္ႏွင့္ေရာစပ္ျပီး အသံုးျပဳႏိုင္သည္။