စြန္းထင္းျခင္း ႏွင့္ အနံ ့ဆိုးမ ်ားကို ဖယ္ရွားေပးေသာ Tapis

Tapis (Upholstery Cleaner) ကိုကားကူရွင္မ ်ား သန္ရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳနိုင္ၿပီး မည္သည့္ပိတ္စ အမ ်ိဳ းအစား တြင္မဆို အသံုးျပဳနုိင္ၿပီး (ဗီနိုင္းစမ ်ား၊ ပရိေဘာဂမ ်ား၏ အဖံုးပိတ္စမ ်ား၊ ေကာေဇာစမ ်ား နွင့္ အျခားေသာပိတ္စ) အမဲဆီႏွင့္ အျခားေသာ ဆီမ ်ား စြန္းထင္းျခင္းကို Tapis ကို အသံုျပဳ၍ လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွားေပးနိုင္ၿပီး အနံ ့ဆိုးမ ်ား ကိုလည္း ေပ ်ာက္ကင္း ေစနိုင္ပါသည္။