အခမဲ့ ကုန္ပစၥည္းမ ်ားနွင့္ ေစ ်းသက္သာေသာ ၀န္ေဆာင္မွဳမ ်ား

အက ်ိဳ းေက ်းဇူးမ ်ား

    • ၀န္ေဆာင္မွဳတိုင္းအတြက္ 10% discount
    • ကားေအာက္ပိုင္း ၿပဳ ၿပင္မွဳမ ်ားအတြက္ ေရအခမဲ့ေဆးေၾကာေပးျခင္း
    • တာယာ၄လံုး လွဲလွယ္ျခင္းမ ်ားအတြက္ 3D အလိုင္းမင္း အခမဲ့ခ ်ိန္ေပးျခင္း
    • တသက္စာ ႏိုက္ထရိုဂ ်င္ ျဖည့္ေပးျခင္း
    • လူၾကီးမင္းမ ်ားဧ။္ ျပဳျပင္ရာ သံုးစြဲမွဳတိုင္းအတြက္ ၁၀၀၀ က်ပ္ အသံုးျပဳတိုင္း 1point ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။