Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ဝယ္ယူသူမ ်ား၏ အျမဲတမ္း ယံုၾကည္ စိတ္ခ ်မွဳသည္ ကၽြန္ုပ္တို႕၏ ဝန္ေဆာင္မွဳ ျဖစ္သည္။

Automan ရဲ့ ရည္ရြယ္ခ ်က္မွာ ဝယ္ယူသူမ ်ားအား အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ OEM Quality ရွိ ပစၥည္းမ ်ားအား သင့္တင့္ေသာ ေစ ်းနွုန္းျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မွဳေပးရန္ ျဖစ္သည္။

Our Services

3D အလိုင္းမင္းခ ်ိန္ၿခင္း

3D Wheel Alignment အ ကယ္ ၍ သင့္ ကား တာယာမ ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ခ ်ိန္ညွိ ထားၿခင္းမရွိပါက တာယာပြန္းစား မႈမ ်ား ၿဖစ္

Continue reading
တာယာၿပဳ ၿပင္လဲလွယ္ၿခင္း

ကားတစ္စီးမွာ တာယာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတည္းသာ လမ္းႏွင့္ထိေတြ့ေနေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ကားေမာင္းႏွင္ရာ၌

Continue reading
စက္ေခ ်ာဆီလဲလွယ္ၿခင္း(အင္ဂ ်င္ဝိုင္၊ ပါဝါဆီ၊ ဘရိတ္ဆီ၊ Autoဆီ၊ ဂီယာဝိုင္၊ ကေရာင္းဝိုင္)

အင္ဂ်င္ဝိုင္ဟာ ကားတစ္စီးလံုး၏ အသက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေပးပါသည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ရဲ့ အဓိက တာဝန္ကေတာ့

Continue reading
ကားေရေဆးၿခင္း၊ အရည္အေသြးၿမင့္မားေကာင္းမြန္ေသာ ဥေရာပထုတ္ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္စက္ေပၚလစ္တင္ၿခင္း

ကားမ်ားကိုေရေဆးၿခင္း နွင့္ ေပၚလစ္တင္ၿခင္း တို့ကို Poland made ၿဖစ္ေသာ (K-2) ၿဖင့္ Automan ၌ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္

Continue reading
ဘတၳရီၿပဳ ၿပင္လဲလွယ္ၿခင္း

ကားတစ္ စီးလံုးရဲ႕လွ ်ပ္စစ္စနစ္ မွာဘက္ထရီ ဟာအဓိက က ်ပါတယ္။ ဘက္ထရီရဲ႕ အဓိက ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အင္ဂ ်င္

Continue reading
ကားေလေအးေပးစက္ၿပဳ ၿပင္ၿခင္း

ကား အဲ ယား ကြန္း စနစ္ ဟာ လည္း ကား တစ္ စီး မွာ အေရးၾကီးေသာ ေနရာမွာ ပါ ဝင္ ျပီး မစစ္ဆးပဲ မေနသင့္ပါ။ လူတ

Continue reading
ကားေအာက္ပိုင္းၾက့ံခိုင္ေရး စစ္ေဆးၿပဳ ၿပင္ေပးၿခင္း

လမ္းအေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး ကားတစ္စီးေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေရွာ့ဘားဟာ ၾကားခံတစ္ခုအေနနဲ့ ကားကို တုန္ခါ

Continue reading
ဘရိတ္ရွဴ းၿပဳ ၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း

ကား တစ္စီးကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ ် အႏၱရယ္ ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ ရာ၌ ဘရိတ္ စနစ္ဟာ တာယာ ေတြကို ရပ္ တန့္ေအာင္

Continue reading
Spark Plug လဲလွယ္ၿခင္း