GS

gs-bat1
ဂ ် ပန္ နိုင္ငံမွ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာ Battery ျဖစ္ၿပီး ကၽြန္ုပ္တို႕ထံတြင္ အခ်ိန္မေရြး လဲလွယ္ အသံုးျပဳနုိင္ပါသည္။