Career

Automan Quick Service Center ပန္းဆိုးတန္းရံုးခ ်ဳ ပ္နွင့္ သစၥာဆိုင္ခြဲတြင္ တာဝန္ထမ္းရန္အတြက္ ေအာက္ပါဝန္ထမ္းမ ်ား အလိုရွိသည္။

စာရင္းကိုင္ဝန္ထမ္း (B.Com, LCCI(III), B.Act)

(၂)ဦး

Receptionist (Any Graduate)

(၁)ဦး

စာရင္းကိုင္ဝန္ထမ္း (B.Com, LCCI(III), B.Act)

(၄)ဦး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရေဆးကြ ်မ္းက ်င္ ဝန္ထမ္း

(၇)ဦး

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ လွ ်ပ္စစ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကြ ်မ္းက ်င္ဝန္ထမ္း

(၁)ဦး

အလုပ္ေလွ ်ာက္ထားသူမ ်ားသည္ Automan Quick Service Center ပန္းဆိုးတန္းရံုးခ ်ဳ ပ္နွင့္ သစၥာဆိုင္ခြဲမ ်ား တည္ရွိရာ ေအာက္ေဖာ္ၿပပါ လိပ္စာမ ်ားသို့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴ၊ ၊ ရပ္ကြက္ေထာက္ခံခ ်က္တို့ၿဖင့္ ယခုၾကာ္ၿငာပါသည့္ ရက္မွစ၍ တစ္လအတြင္း လာေရာက္လွ ်ာက္ထား နိုင္ပါသည္။

ပန္းဆိုးတန္း ရံုးခ ်ဳ ပ္လိပ္စာ။ အမွတ္(၇၅/၇၇) အထက္ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ မဂၤလာေတာင္ညြန့္ၿမိဳ့ နယ္ ၊၊
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၁ ၃၇၄၉၅၃, ၀၉ ၄၃၀ ၉၈၄၅၆

သစၥာဆိုင္ခြဲလိပ္စာ။ အမွတ္(၃၃၁/၃၃၂/၃၃၃) သစၥာလမ္း(၉) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ့ နယ္ ။
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉ ၂၆ ၂၄၀ ၅၄၅၇