အင္ဂ်င္ဝိုင္ဟာ ကားတစ္စီးလံုး၏ အသက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေပးပါသည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ရဲ့ အဓိက တာဝန္ကေတာ့

အင္ဂ်င္အတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပြန္းစားမႈမရွိေစျခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္ အတြင္းပိုင္းသန့္ရွင္းေစျခင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ား တေရြ႕ေရြ႕စားျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ ေလစစ္မ်ားကို ပံုမွန္လဲေပးျခင္းအားျဖင့္ အင္ဂ်င္သက္တမ္းပိုမိုၾကာရွည္စြာျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Automan မွာေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ား၊ ေလစစ္မ်ားကိုဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြတ္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ Automan အျမန္အလုပ္ရုံမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚစက္ပစၥည္းျဖင့္ ဝန္ဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ Automan ၌ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးအင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ား (Shell Helix) and GS Oil Kixx ႏွင့္ Mahle Filter (Germany) မ်ားကိုသင့္တင့္မွ်တ ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးလွွ်က္ရွိသည္။