ကားတစ္စီးမွာ တာယာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတည္းသာ လမ္းႏွင့္ထိေတြ့ေနေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ကားေမာင္းႏွင္ရာ၌ လံုျခံဳစိတ္ခ ်မႈ ရွိေစရန္ တာယာဟာအဓိက ေနရာကပါဝင္ပါသည္။

နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားပါက တာယာမ ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ Automan အလုပ္ရုံမ ်ားမွ ကမာၻေပၚ၌အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးႏွင့္ နာမည္အၾကီးဆံုး တာယာအမ ်ိဳ းအစားမ်ားကို ေရာင္းခ ်လ ်က္ ရွိပါသည္။ Automan မွ Continental, Yokohama, Maxxis အစရွိသျဖင့္ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးတာယာမ ်ားကို အကၽြမ္းက ်င္ဆံုး စက္ဆရာမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ပစၥည္းမ ်ားၿဖင့္ တာယာမ ်ားကိုသက္တမ္း ကုန္သည္အထိ ယံုၾကည္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဝန္ေဆာင္မႈေပး လ ်က္ရွိပါသည္။