ကားတစ္ စီးလံုးရဲ႕လွ ်ပ္စစ္စနစ္ မွာဘက္ထရီ ဟာအဓိက က ်ပါတယ္။ ဘက္ထရီရဲ႕ အဓိက ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အင္ဂ ်င္ လည္ပတ္ရာ မွာ၌လွ ်ပ္စစ္ စီးဆင္းမႈကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ခန္႕ခြဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႕ေၾကာင့္ ကားအသံုးျပဳသူမ ်ားဟာ ၄င္းတို့ကားရဲ႕ ဘက္ထရီ အသံုးျပဳထားမႈကို စစ္ေဆးေပးသင့္ပါသည္။ Automan အလုပ္ရုံမ ်ား၌ အရည္အေသြးျမင့္ ဘက္ထရီမ ်ားကို ကၽြမ္းက ်င္ေသာ ပညာရွင္မ ်ားနွင့္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဘက္ထရီမ ်ား၏ လွ ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈ နွင့္အက္စစ္မ ်ား ကိုစစ္ေဆးေပး ၿခင္းျဖင့္ေဖာက္သည္ မ ်ား၏ကားမ ်ား ကိုသက္တမ္းရွည္ စြာအသံုးၿပဳ နိုင္ရန္ဆာင္ရြက္ ေပးေနပါသည္။

Automan အရည္အေသြးျမင့္ ဘက္ထရီမ ်ားကိုအာမခံ အျပည့္အဝ ေပး၍ ေရာင္းခ ်ေပးပါသည္။