“ ကၽြမ္းက ်င္မႈအရွိဆံုး ႏွင့္ Service အေကာင္းဆံုး ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ အျမန္ အလုပ္ရုံ ”

ဘယ္အခ ်ိန္မဆို ကၽြနဳ္ပ္တို႕၏ဝန္ေဆာင္မႈကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ ် ေစခ ်င္သည္။ ( ဝယ္ယူသူမ ်ား၏ အျမဲတမ္း ယံုၾကည္မႈွဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ဝန္ေဆာင္မႈပါပဲ )

  တာယာမ ်ား၊ ဘရိတ္အစိတ္အပိုင္းမ ်ား၊ ဘက္ထရီမ ်ား၊ ေရွာ့ဘားမ ်ား၊ ကားေအာက္ပိုင္းမ ်ား၊ ကားအဲယားကြန္းမ ်ား၊ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ လဲလွယ္ျခင္း၊ ေရလည္အံု ႏွင့္ injection သန္႕ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျခင္း၊ ပလပ္မ ်ား လဲလွယ္ျခင္း အစရွိသည့္ ကားတစ္စီး၏လိုအပ္ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈအားလံုးကို အေကာင္းဆံုး ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ ်က္ရွိသည္။

  Automan ေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ စက္ျပင္ရုံတိုင္းမွာလည္း အကၽြမ္းက ်င္ဆံုး စက္ျပင္ဆရာမ ်ား (သူတို႕ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ ) ႏွင့္ အေကာင္းဆံုးဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ ်က္ရွိသည္။

  ကၽြနဳ္ပ္တို့၏ စက္ျပင္ဆရာမ ်ားမွ Customer ၏ကားမ ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အၾကံဥာဏ္ေပးျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးရာ၌လည္း ေနာက္ဆံုးေပၚ ပစၥည္းမ ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးေပးျခင္းအျပင္ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးပစၥည္းမ ်ားကို Automan အလုပ္ရုံမ ်ား၌ ေစ ်း ႏုန္း တူညီစြာျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလ ်က္ရွိသည္။

“ ၿမန္မာတႏိုင္ငံလံုးရွိ အဓိကျမိဳ႕ၾကီးမ ်ားျဖစ္ေသာ မႏၱေလး၊ မံုရြာ၊ ေမာ္လျမိဳင္၊ လားရႈိး၊ ေတာင္ၾကီး၊ ျမစ္ၾကီးနား ႏွင့္ေနျပည္ေတာ္ ျမိဳ႕ၾကီးမ ်ားတြင္ အားကိုးယံုၾကည္ထိုက္ေသာ Automan အလုပ္ရုံမ ်ား ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရွိသည္။ ”

USING BRANDS

 • KABAYA
 • CONTINENTAL
 • BENDIX
 • GS BATTERY
 • GS OIL
 • Shell
 • YOKOHAMA
 • DENSO