ကားမ်ားကိုေရေဆးၿခင္း နွင့္ ေပၚလစ္တင္ၿခင္း တို့ကို Poland made ၿဖစ္ေသာ (K-2) ၿဖင့္ Automan ၌ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။