Kixx Ultra 4T API SL 20W50

Four – Stroke Motorcycle မ ်ားအတြက္ အထူးသီးသန့္သံုးစြဲႏိုင္ရန္ အရည္အေသြးျမင့္ API SL Standard ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလြန္အမင္း ေအးခဲသည့္ရာသီဥတု အေျခအေနတြင္ပင္ အင္ဂ ်င္အား လြယ္ကူလ ်င္ျမန္စြာ စက္ႏႈိးႏိုင္ရန္ႏွင့္ လိုအပ္သည့္အင္ဂ ်င္ Power ရရွိရန္ အင္ဂ ်င္စြမ္းရည္ျမင့္မားေသာ Multigrade အင္ဂ ်င္ဝိုင္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Motocycle မ ်ားအတြက္သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ ်ာ္ပါသည္။ Japan ႏိုင္ငံ JASO မွ ခြင့္ျပဳ ခ ်က္ရရွိထားၿပီး ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ သီးသန့္သံုးရန္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ အင္ဂ ်င္ဝိုင္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈ 0.8, 1 Litre