Kixx Gold API SL 10 W30/10W40

Emission နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ဓါတ္ဆီတာဘိုအင္ဂ ်င္မ ်ား၊ ရိုးရိုးဓါတ္ဆီအင္ဂ ်င္မ ်ားစသည့္ ကားမ ်ားအားလံုးအတြက္ အသံုးျပဳရန္ သင့္ေတာ္ပါသည္။ မည္သို့သာ အေျခအေနမ ်ိဳ းတြင္မဆို အသံုးျပဳ နိုင္ၿပီး အင္ဂ ်င္သက္တမ္းရွည္ ေစပါသည္။

ထုတ္ပိုးမႈ 1,4 Litre