ရနံ ့သင္းၿပီး လန္းဆန္းေသာ Woody, Frutti, Flora Fresh, Fresh Wind Air Freshener မ  ်ား

အသီးအရြက္ပံု၊ လိပ္ျပာပံု အစရွိေသာ လွပသည့္ ပံုစံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားပါသည္။ ရနံ ့သင္းသင္းျဖင့္ ၾကည္လင္လန္းဆန္းမႈကို ေပးစြမ္းနိုင္ၿပီး ကားအတြင္းခန္းတြင္ အလြယ္တကူခ ်ိ တ္ဆြဲနိုင္ပါသည္။
Green Tea, Vanilla, Men, Strawberry, Mandarin စသည့္ ရနံ ့ (၅)မ်ိဳးရရွိနိုင္ပါသည္။