အသံုးျပဳ ရလြယ္ကူၿပီး ရနံ ့ၾကာရွည္ခံေသာ Carat

Carat Airfreshener ကိုေသးငယ္ေသာ ပလပ္စတစ္ခ်ိတ္္ပိတ္ထားသည့္ ထုတ္ပိုးမႈပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ Aroma ရနံ ့သည္ ကားအတြင္းပိုင္းတြင္ အခ ်ိန္ၾကာရွည္စြာ ေမႊးပ ် ံ ့ေစပါသည္။ မူလ Aroma ေမႊးရနံ ့ကို ကားအတြင္းပိုင္း တစ္ခုလံုး ပ ်ံ  ့နွ ့ံေစနိင္ပါသည္။
Wonderful Citrus, Classic Swing, Floral Green, Lavender forest စသည့္ ရနံ ့ (၄)မ ်ိဳ းရရွိနိုင္ပါသည္။