လွပေသာ ပုလင္းငယ္ေလးမ ်ားနွင့္ သင္းပ ်ံ  ့ေသာ Vento (Air Freshener)

Vento Air Freshener ကို စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေမႊးရနံ ့ၿဖင့္ သီးသန္ ့ထူးျခားစြာ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အခ ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသုံးခံၿပီး ရက္ေပါင္း (၆၀) ၾကာေအာင္ ေမႊးရနံ ့ကို ရရွိနိုင္ပါသည္။ ေသသပ္လွပေသာ ပုလင္းငယ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး သစ္သားစိုအဖံုးျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည္။
Fahren, Vanilla, Lemon, Ocean, Fresh, Apple, Green Tea, Strawberry စေသာ ရနံ ့ (၈)မ ်ိဳ းရရွိနိုင္ပါသည္။