ဆန္းသစ္ေသာ ဘူခြံဒီဇိုင္းႏွင့္ ေမႊးရနံ ့စံု Superma (Air Freshener)

Superma Air Freshener ကို ေခတ္မွီဆန္သစ္ေသာ ထုပ္ပိုးမႈပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားၿပီး ဗူးေနာက္ဘက္တြင္ ခ ်ိတ္ဆြဲအသံုးျပဳနိုင္ေသာ ခ ်ိတ္ပါရွိေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳ ရာတြင္ အဆင္ေျပၿပီး တစ္ေန ့လံုးေမႊးပ ်ံ  ့ေသာ ေရေမႊးရနံ ့ကို အခ ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ရရွိေစနိုင္ပါသည္။
Apple, Lemon, Fahren, Vanilla စေသာ ရနံ ့(၄)မ ်ီဳ းရရွိနိုင္ပါသည္။

http://automancenter.com/my-product/shell-rimula-r4x-15w40/"> Shell

Shell

Shell
  • Yuasa

    Yuasa

    Yuasa

    Yuasa