အထူးဒီဇိုင္းျဖင့္ ရနံ ့သင္းေစေသာ Gecko (Air Freshener)

Gecko Air Freshener သည္ တမူထူးျခားေသာ ြGel ပံုစံေတာက္တဲ့အေကာင္ငယ္ ပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ Aroma ရနံ ့ေပါင္းစပ္ ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ သဘာ၀အတိုင္း မေကာင္းေသာ အနံ ့ဆိုးမ ်ားကို ဖယ္ရွားေပးပါသည္။ Gecko Air Freshener သည္ ေလစုပ္ခြက္ ပါရွိေသာေၾကာင့္ ကားမွန္မ ်ားတြင္ကပ္ၿပီး အလြယ္တကူထားရွိ အသံုးျပဳ နုိင္ပါသည္။ မိမိႏွစ္သက္ရာ ရနံ ့ကို ေရြးခ ်ယ္၀ယ္ယူ အသံုးျပဳ နုိင္ပါသည္။
Lemon, Fresh, Peach, New Car စသည့္ရနံ ့ (၄)မ ်ိဳ းရရိွနိင္ပါသည္။

http://automancenter.com/my-product/shell-rimula-r4x-15w40/" class="more-link">

Shell

Shell

Shell
  • Yuasa

    Yuasa

    Yuasa

    Yuasa