အင္ဂ ်င္ သန့္ရွင္းမႈအတြက္ အညစ္အေၾကးမ ်ား ကိုဖယ္ရွားေပးနိုင္ေသာ

Akra အင္ဂ ်င္ သန္္ ့စင္ေသာ အရည္သည္ အင္ဂ ်င္မွ အညစ္အေၾကးမ ်ား ေဆးေၾကာရာတြင္ မ ်ားစြာ အေထာက္အကူ ၿဖစ္ေစပါသည္။ Akra အင္ဂ ်င္ သန္္ ့စင္ရည္သည္ အမဲဆီမ ်ား နွင့္ အျခားေသာ ဆီမ ်ားမွ အညစ္အေၾကးမ ်ားကို လြယ္ကူစြာ ဖယ္ရွား ေဆးေၾကာ ေပးနိုင္ေသာေၾကာင့္ အင္ဂ ်င္ အသစ္တစ္လုံး ကဲ့သို့ ျဖစ္ေစနိုင္ပါသည္။ Akra အင္ဂ ်င္ သန္္ ့စင္ရည္တြင္ ေဆးေရာင္မ ်ား၊ ရာဘာ gasket မ ်ားနွင့္ သတၱဳ မ ်က္နွာျပင္ မ ်ားကို ပ ်က္စီးနုိင္ေသာ ပစၥည္းမ ်ား မပါ၀င္ပါ။ ထို ့အျပင္ Akra အင္ဂ ်င္ ေဆးရည္တြင္ ပတ္၀န္းက ်င္ ေလထုႏွင့္ ေရထုကုိ ညစ္ညမ္းေစေသာ အျခားေသာ ဓာတုပစၥည္းမ ်ား မပါ၀င္ပါ။

250, slideMargin: 10, infiniteLoop: true, captions: false, captionsMode: 'alt', adaptiveHeight: false, useCSS: false, pager: true, easing: 'easeOutQuint', speed: 2500, preloadImages: 'all', onSlideBefore: function() { $('.ghozylab-gallery .bx-caption').slideUp(); }, onSlideAfter: function($slideElement, oldIndex, newIndex) { $('.ghozylab-gallery .bx-caption').slideDown(); } }); }); }); /* END --- Image Carousel --- */ // ]]>