မူလအရည္အေသြးႏွင့္မျခား သစ္လြင္ေစေသာ Polo Cockpit (Dashboard Care)

Polo Cockpit ကိုကား Dashbord သန္ ့ရွင္းရာတြင္ အသံုးျပဳ ၿခင္းေၾကာင့္ မူလအေရာင္ကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ သည့္အျပင္ အညစ္အေၾကး မ ်ားနွင့္ ဖုန္မႈန္ ့မ ်ားကို ဖယ္ရွားႏိုင္ ၿပီးေတာက္ေျပာင္ ေစပါသည္။ အထူးသျဖင့္ (CarDashbord မ ်ား၊ ပလပ္စတစ္ အစိတ္အပိုင္းမ ်ား၊ ရာဘာမ ်ား နွင့္ ပရိေဘာဂ မ ်ားတြင္ မည္သည့္ အေရာင္အတြက္ မဆို အသံုးျပဳ နိုင္ပါသည္။) သင္းပ ့်ံေသာ အေမႊး နံ ့သာမ ်ား ေပါင္းစပ္ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳ ၿပီးလွ ်င္ ကားအတြင္းပိုင္းတြင္ လတ္ဆက္ေသာ ေမႊးရနံ ့ကို ရရွိေစ နိုင္ပါသည္။
Lemon, Venilla, Ocean, Cherry, Fahren, Lavender စေသာ ရနံ ့(၆)မ ်ိဳ း ရရွိႏိုင္ပါသည္။

250, slideMargin: 10, infiniteLoop: true, captions: false, captionsMode: 'alt', adaptiveHeight: false, useCSS: false, pager: true, easing: 'easeOutQuint', speed: 2500, preloadImages: 'all', onSlideBefore: function() { $('.ghozylab-gallery .bx-caption').slideUp(); }, onSlideAfter: function($slideElement, oldIndex, newIndex) { $('.ghozylab-gallery .bx-caption').slideDown(); } }); }); }); /* END --- Image Carousel --- */ // ]]>