ကား Aircon တိုင္းအတြက္ သင့္ေတာ္သည့္ Klima Fresh

ကားအတြင္းခန္းရွိ အနံ ့ဆိုးမ ်ားသည္ သင့္က ်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစ နိုင္သည့္အျပင္ လန္းဆန္းမႈကိုလည္း ေပ ်ာက္ဆံုးေစႏိုင္ပါသည္။ Klima Fresh သည္ကားအတြင္းခန္းရွိ အနံ ့ဆိုးမ ်ားကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျပီး လန္းဆန္းမႈကို ေပးစြမ္းနိုင္ပါသည္။ အသံုးျပဳ ပံု- ကားအား စက္ႏိုးထားျပီး Air-Con အားဖြင့္ထားရန္ႏွင့္ လူမေနပဲ ကားတံခါးအား အလံုပိတ္ ထားရပါမည္။ ဘူးအဖံုးကို Lock ပြင့္သည္အထိ လက္ျဖင့္ဖိ၍ ကားေရွ ့ထိုင္ခံု နွင့္ေနာက္ ထိုင္ခံုၾကားတြင္ (၁၅)မိနစ္ခန္ ့ေထာင္္ထားရပါမည္။ တစ္ခါသံုး အမ ်ိဴ းအစား ျဖစ္ပါသည္။

250, slideMargin: 10, infiniteLoop: true, captions: false, captionsMode: 'alt', adaptiveHeight: false, useCSS: false, pager: true, easing: 'easeOutQuint', speed: 2500, preloadImages: 'all', onSlideBefore: function() { $('.ghozylab-gallery .bx-caption').slideUp(); }, onSlideAfter: function($slideElement, oldIndex, newIndex) { $('.ghozylab-gallery .bx-caption').slideDown(); } }); }); }); /* END --- Image Carousel --- */ // ]]>