ကား အဲ ယား ကြန္း စနစ္ ဟာ လည္း ကား တစ္ စီး မွာ အေရးၾကီးေသာ ေနရာမွာ ပါ ဝင္ ျပီး မစစ္ဆးပဲ မေနသင့္ပါ။ လူတစ္ခ ်ိဳ ့ဟာ ကားအဲယားကြန္း မေအးမွစစ္ေဆး သင့္တယ္လို့ယံုၾကည္ ၾကပါသည္။ အဲလိုယံုၾကည္မႈဟာ မွားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြကုန္ေၾကးက ် ပိုမ ်ားနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဲယားကြန္းစနစ္ကို ပံုမွန္္စစ္ေဆးၿခင္းအားျဖင့္ သက္တမ္းရွည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

Automan မွာေတာ့ အဲယားကြန္းစနစ္အား Air Solver MF 260 အဲယားကြန္းစနစ္ စီမံခန့္ခြဲေပးေသာ စက္ျဖင့္စစ္ေဆး ေပးပါသည္။ အဲဒီစက္ဟာ အဲယားကြန္းစနစ္၏ ၿပသာနာမ ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ ေလထုကို သန့္ရွင္းေစျခင္းျဖင့္ စနစ္ထဲမွာ ေရခိုးေရေငြ ့ မရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္။ အဲဒီစနစ္ဟာ အဲယားကြန္း ေအးျမေစျခင္းႏွင့္ Compressor ဆီလဲလွယ္ျခင္းျဖင့္ စနစ္တစ္ခုလံုးကို ကူညီေပးသည္။ Automan မွာ Compressor အမ ်ိဳးမ ်ိဳ းကို မည္သည့္ ကားအမ ်ိဳ းအစားကို မဆို ျပန္လည္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ျပဳ ၿပင္ေပးျခင္း သန္႔ရွင္းေရး ၿပဳလုပ္ေပးျခင္း အဲယားကြန္း ပိုက္မ်ား ယိုစိမ့္မႈရွိ၊မရွိ စစ္ေဆးေပးျခင္း အစရွိသျဖင့္ အဲယားကြန္းစနစ္ျဖင့္ တစ္ခုလံုးကို ကၽြမ္းက ်င္စက္ဆရာမ ်ားနွင့္ စိတ္တိုင္းက ်ေအာင္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးလွ ်က္ရွိသည္။