3D အလိုင္းမင္းခ ်ိန္ၿခင္း

3D Wheel Alignment အ ကယ္ ၍ သင့္ ကား တာယာမ ်ား ေကာင္းမြန္စြာ ခ ်ိန္ညွိ ထားၿခင္းမရွိပါက တာယာပြန္းစား မႈမ ်ား ၿဖစ္ပၚလာနိုင္ ပါသည္။ ထိုသို့ၿဖစ္ ေပၚလာသည္ မ ်ားကို ပူပန္ေနမည့္အစား ကၽြႏ္ုပ္တို့အား သင္၏ျပသာနာ 3D Wheel Alignment အသံုးျပဳရန္ စဥ္းစားသင့္သည့္ အခ ်က္(၅)ခ ်က္ ရွိပါသည္။ – လ ်င္ျမန္လြယ္ကူျပီး စမ္းသပ္စစ္ေဆးရန္ ေစ ်းနွုန္းသင့္တင့္ျခင္း – …

တာယာၿပဳ ၿပင္လဲလွယ္ၿခင္း

ကားတစ္စီးမွာ တာယာအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုတည္းသာ လမ္းႏွင့္ထိေတြ့ေနေသာအရာျဖစ္ပါသည္။ ကားေမာင္းႏွင္ရာ၌ လံုျခံဳစိတ္ခ ်မႈ ရွိေစရန္ တာယာဟာအဓိက ေနရာကပါဝင္ပါသည္။ နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာ တပ္ဆင္ထားပါက တာယာမ ်ားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ Automan အလုပ္ရုံမ ်ားမွ ကမာၻေပၚ၌အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးႏွင့္ နာမည္အၾကီးဆံုး တာယာအမ ်ိဳ းအစားမ်ားကို ေရာင္းခ ်လ ်က္ ရွိပါသည္။ Automan မွ Continental, Yokohama, Maxxis အစရွိသျဖင့္ အရည္အေသြး အေကာင္းဆံုးတာယာမ ်ားကို အကၽြမ္းက ်င္ဆံုး စက္ဆရာမ်ားမွ ေနာက္ဆံုးေပၚ စက္ပစၥည္းမ …

စက္ေခ ်ာဆီလဲလွယ္ၿခင္း(အင္ဂ ်င္ဝိုင္၊ ပါဝါဆီ၊ ဘရိတ္ဆီ၊ Autoဆီ၊ ဂီယာဝိုင္၊ ကေရာင္းဝိုင္)

အင္ဂ်င္ဝိုင္ဟာ ကားတစ္စီးလံုး၏ အသက္အေနျဖင့္ အလုပ္လုပ္ေပးပါသည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ရဲ့ အဓိက တာဝန္ကေတာ့ အင္ဂ်င္အတြင္းရွိ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ပြန္းစားမႈမရွိေစျခင္း၊ အင္ဂ်င္ဝိုင္ အတြင္းပိုင္းသန့္ရွင္းေစျခင္းႏွင့္ အင္ဂ်င္အတြင္းရွိပစၥည္းမ်ား တေရြ႕ေရြ႕စားျခင္း မရွိေအာင္ ကာကြယ္ေပးသည္။ အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္ ေလစစ္မ်ားကို ပံုမွန္လဲေပးျခင္းအားျဖင့္ အင္ဂ်င္သက္တမ္းပိုမိုၾကာရွည္စြာျဖင့္အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ Automan မွာေတာ့ အရည္အေသြးျမင့္ အင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ား၊ ေလစစ္မ်ားကိုဓါတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးအတြတ္ လဲလွယ္တပ္ဆင္ေပးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးပါသည္။ Automan အျမန္အလုပ္ရုံမ်ား၌ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ ေနာက္ဆံုးေပၚစက္ပစၥည္းျဖင့္ ဝန္ဆာင္မႈေပးလွ်က္ရွိပါသည္။ Automan ၌ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုးအင္ဂ်င္ဝိုင္မ်ား (Shell Helix) and GS Oil Kixx …

ကားေရေဆးၿခင္း၊ အရည္အေသြးၿမင့္မားေကာင္းမြန္ေသာ ဥေရာပထုတ္ပစၥည္းမ်ားၿဖင့္စက္ေပၚလစ္တင္ၿခင္း

ကားမ်ားကိုေရေဆးၿခင္း နွင့္ ေပၚလစ္တင္ၿခင္း တို့ကို Poland made ၿဖစ္ေသာ (K-2) ၿဖင့္ Automan ၌ ေဆာင္ရြက္ေပးေနပါသည္။

ဘတၳရီၿပဳ ၿပင္လဲလွယ္ၿခင္း

ကားတစ္ စီးလံုးရဲ႕လွ ်ပ္စစ္စနစ္ မွာဘက္ထရီ ဟာအဓိက က ်ပါတယ္။ ဘက္ထရီရဲ႕ အဓိက ေဆာင္ရြက္မႈမွာ အင္ဂ ်င္ လည္ပတ္ရာ မွာ၌လွ ်ပ္စစ္ စီးဆင္းမႈကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ခန္႕ခြဲေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကားအသံုးျပဳသူမ ်ားဟာ ၄င္းတို့ကားရဲ႕ ဘက္ထရီ အသံုးျပဳထားမႈကို စစ္ေဆးေပးသင့္ပါသည္။ Automan အလုပ္ရုံမ ်ား၌ အရည္အေသြးျမင့္ ဘက္ထရီမ ်ားကို ကၽြမ္းက ်င္ေသာ ပညာရွင္မ ်ားနွင့္ တပ္ဆင္ေပးျခင္း၊ ဘက္ထရီမ ်ား၏ လွ ်ပ္စစ္စီးဆင္းမႈ နွင့္အက္စစ္မ ်ား …

ကားေလေအးေပးစက္ၿပဳ ၿပင္ၿခင္း

ကား အဲ ယား ကြန္း စနစ္ ဟာ လည္း ကား တစ္ စီး မွာ အေရးၾကီးေသာ ေနရာမွာ ပါ ဝင္ ျပီး မစစ္ဆးပဲ မေနသင့္ပါ။ လူတစ္ခ ်ိဳ ့ဟာ ကားအဲယားကြန္း မေအးမွစစ္ေဆး သင့္တယ္လို့ယံုၾကည္ ၾကပါသည္။ အဲလိုယံုၾကည္မႈဟာ မွားပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေငြကုန္ေၾကးက ် ပိုမ ်ားနိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ အဲယားကြန္းစနစ္ကို ပံုမွန္္စစ္ေဆးၿခင္းအားျဖင့္ သက္တမ္းရွည္စြာ သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။ Automan မွာေတာ့ အဲယားကြန္းစနစ္အား Air Solver MF …

ကားေအာက္ပိုင္းၾက့ံခိုင္ေရး စစ္ေဆးၿပဳ ၿပင္ေပးၿခင္း

လမ္းအေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး ကားတစ္စီးေမာင္းႏွင္ရာတြင္ ေရွာ့ဘားဟာ ၾကားခံတစ္ခုအေနနဲ့ ကားကို တုန္ခါ ျခင္း၊လႈပ္ရမ္းျခင္း မရွိေအာင္ကူညီေပးပါသည္။ ကားေရြ႕လ ်ား ရာတြင္ကား၏ အေလးခ ်ိန္နွင့္ တာယာမ ်ားလမ္းႏွင့္ အစဥ္ထိေတြ႕ရန္ေရွာ့ဘားမ ်ားက လုပ္ေဆာင္ေပးပါသည္။ အရည္အေသြးေကာင္း တဲ့ေရွာ့ဘားေတြက ပြတ္တိုက္မႈ ပြန္းစားမႈ နဲ႔ ကားေအာက္ပိုင္းစနစ္မ ်ားအား ပံုမွန္စစ္ေဆးျခင္းအားျဖင့္ကား သက္တမ္းကိုၾကာရွည္ေစျပီး ေအာက္ပိုင္းစနစ္ပ ်က္စီးမႈနဲ႔ မလိုလားအပ္ေသာ အပိုကုန္က ်မႈမ်ားကို သက္သာေစမည္ျဖစ္သည္။ Automan မွာေတာ့ ေရွာ့ဘားမ ်ားစစ္ေဆးျခင္း၊ ေအာက္ပိုင္းစနစ္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ အၾကံဥာဏ္မ ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ …

ဘရိတ္ရွဴ းၿပဳ ၿပင္ေၿပာင္းလဲၿခင္း

ကား တစ္စီးကို ယံုၾကည္ စိတ္ခ ် အႏၱရယ္ ကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ ရာ၌ ဘရိတ္ စနစ္ဟာ တာယာ ေတြကို ရပ္ တန့္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အဓိကေနရာမွ ပါဝင္သည္။ ယေန့ခတ္ ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္သူမ်ားဟာ ၄င္းတို့ကားမ ်ား၌ ဘရိတ္စနစ္ေကာင္းမြန္ရန္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လာၾကသည္။ ယခုကားအမ ်ားစု၌ ဘရိတ္စနစ္တြင္အခ ်က္ျပစနစ္ သေကၤတမ ်ားပါရွိလာေသာေၾကာင့္ အသံုးျပဳ ခ ်ိန္ သက္တမ္းကိုသိရွိႏိုင္သည္။ Automan ၌ေရာင္းခ ်ေပးေသာ ဘရိတ္ရွဴးမ ်ားမွာ ျမင့္မားေသာ အပူခ …

Spark Plug လဲလွယ္ၿခင္း

BG Cleaning Service:BG Fuel Injection Systemသည္ Fuel Injection အတြင္းရွိေသာ ေက ်ာက္ခဲကဲ့သို့မာေက ်ာေသာ ကာဗြန္အစိုင္အခဲမ ်ားကို ဖယ္ရွား ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းသည္ Injector Spary ႏွင့္ ေရ၊ ေလ အခ ်ိဳ းကိုညီမွ ်ေစျပီး အေျခခံအားျဖင့္ဆီစား သက္သာေစပါသည္။ ယခုေခတ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ ်ား အေနျဖင့္ ဓါတ္ဆီတိုက္ရုိတ္ထိုးသြင္းမႈႏွင့္ Fuel injectors, intake values & ports မ ်ားအတြင္း အနည္ထိုင္မႈမ …